...జోహార్ జావిద్ ..


ఏ స్నేహం,  ఏ స్నేహం...
అని ఆలోచిస్తే ఎదుట నిలిచింది ఈ స్నేహం..
సమస్యలను సంస్కారంతో సాధించేది స్నేహం...

సమరాన్ని కూడా సద్దుగమనించి సంతోషాన్ని నింపేది స్నేహం..
చింత్లలో చేయూత నిచ్చింది స్నేహం...
అట పాటలతో అందర్నీ ఆహ్లాదపరిచేది స్నేహం...
కన్నీటి కడలిలో వున్నా కాలి తడవకుండా ఒడ్డుకు చేర్చేది స్నేహం...


We Miss U  J@vi...

 జావీ.... 
నీవు మా గుండెల్లో నాటికి...నేటికి... ఎల్లప్పటికి పదిలం ..జావీ.... ... 
We Miss You.........
                                         


Total Pageviews